ఆబ్జెక్టివ్

వేద కాలమునాటి సత్సంప్రదాయమును యధాతధముగా పునరుద్ధరించి , పరబ్రహ్ బ్రహ్మకు ఉపదేశించిన బ్రహ్మవిద్యను గురుపరంపర న్యాయముగా అందజేసి; వేదము నందలి ఆధ్యాత్మిక భావనను యధాతధముగా ప్రజలకు అందజేయుటతో పాటు వేదము చెప్పిన ఆత్మస్థానమును చేరు మార్గమును తెలియచేయుటకు పాటు వేదము చెప్పిన ఆత్మస్థానమును చేరు మార్గమును తెలియచేయుటకు స

పుస్తక ప్రచురణలు

ఉచిత పుస్తకాలు

ఆశ్రమం ఫోటోలు

టెస్టిమోనియల్స్

మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా ?
సభ్యత్వ రుసుము లేదు. నెలవారీ వార్తాలేఖ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి